Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie ÚVZ SR – otvorenie vybraných prevádzok a úprava hygienicko-režimových opatrení v otvorených prevádzkach (4. fáza)

03-06-2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR uznesením vlády SR č. 111 z 11. 03. 2020 a pandémie ochorenia COVID-19, vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov opatrením ÚVZ SR č. OLP/4592/2020 zo dňa 02. 06. 2020 viaceré opatrenia s účinnosťou od 03. 06. 2020 (niektoré konkrétne od 03. 06. 2020 od 6:00 hod.) do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4083/2020 zo dňa 19. 05.2020 a opatrenie OLP/4085/2020 zo dňa 19. 05.2020.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20 000 eur.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4592/2020 zo dňa 02. 06. 2020, týkajúce sa otvárania niektorých vybraných prevádzok a súvisiacich režimových a hygienických opatrení (4. fáza), je uverejnené na webovej stránke ÚVZ SR.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood