Facebook Statistics


Alternatívne metódy testovania

Alternatívne metódy sú testovacie metódy, ktoré buď úplne nahrádzajú testovanie na zvieratách alebo aspoň obmedzujú používanie postupov na zvieratách na nevyhnutné účely (tzn., keď neexistuje k danému testu na zvieratách validovaná alternatívna metóda). Tieto metódy sa riadia tzv. princípmi 3Rs (Reduce = redukovať, Refine = zlepšiť, Replace = nahradiť). Princípy 3Rs diskutujú etické hľadisko využívania zvierat na experimentálne účely a majú širší rozsah ako len podporovať alternatívy k testovaniu na zvieratách. Tam, kde sa nedá vyhnúť používaniu zvierat, majú za cieľ zlepšiť životné podmienky experimentálnych zvierat a znížiť mieru bolesti.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood