Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Národný výbor na ochranu zvierat používaných na vedecké účely

Národný výbor na ochranu zvierat používaných na vedecké účely (Výbor) je zriadený Ministerstvom pôdohospodárstva a vidieka SR na základe nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely (§ 44, ods. 2). V SR je Výbor zriadený na odbore živočíšnej výroby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Výbor poskytuje odborné poradenstvo nielen orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti, ale je aj poradným výborom pre dobré životné podmienky zvierat ohľadom získavania, chovu, umiestnenia a starostlivosti o zvieratá a ich používania v postupoch využívajúcich zvieratá. Výbor si vymieňa informácie s ostatnými členskými štátmi, a to o postupoch na zvieratách, ktoré sú z hľadiska ich ochrany a dobrých životných podmienok najlepšie. V neposlednej miere Výbor podporuje vývoj, prijatie a používanie alternatívnych metód na národnej a medzinárodnej úrovni (podrobné informácie o pôsobnosti a činnosti Výboru sú dostupné v štatúte Výboru). Členmi výboru sú napr. predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskej akadémie vied a tiež iní odborníci zaoberajúci sa problematikou ochrany zvierat.