Facebook Statistics

Ing. Lucia Milec
lucia.milec@land.gov.sk
Odbor bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR
Národný kontaktný bod siete PARERE
organizačné zabezpečenie SNP 3R

Ing. Helena Kanďárová, PhD., ERT
helena.kandarova@savba.sk
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
expertka siete PARERE za SR
odborná garantka SNP 3RsAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood