Facebook Statistics
Značka Kvality

Legislatíva, dokumenty

Legislatíva:

Európska legislatíva
Názov a link Dátum účinnosti
Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2020/569 zo 16. apríla 2020, ktorým sa stanovuje spoločný formát a informačný obsah na predkladanie informácií, ktoré majú členské štáty vykazovať podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/707/EÚ 17. 04. 2020
Nariadenie komisie (EÚ) č. 640/2012 ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 440/2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) 27. 07. 2012
Smernica EP a R 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely 09. 11. 2010
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z  18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 01. 06. 2008

 

Národná legislatíva
Názov a link Dátum účinnosti
Zákon č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 31. 10. 2019
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 01. 05. 2019
Nariadenie vlády č. 377/2012 Z. z., ktorým sa  ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely 01. 01. 2013
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely 01. 01. 2013

Správy Európskej komisie:

Názov a link Vydané
Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely v členských štátoch Európskej únie február 2020
Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade z roku 2019 o štatistikách o používaní zvierat na vedecké účely v členských štátoch Európskej únie v rokoch 2015 – 2017 február 2020
EURL ECVAM status report on the development, validation and regulatory acceptance of alternative methods and approaches december 2019

Príručky a odporúčania:

Názov a link Vydané
EURL ECVAM Recommendation on Non-Animal-Derived Antibodies        máj 2019
The EURL ECVAM Search Guide: Good Search Practice to Animal Alternatives júl 2019
Non-animal approaches - Current status of regulatory applicability under the REACH, CLP and Biocidal Products regulations november 2017
European Medicines Agency - Guideline on the principles of regulatory acceptance of 3Rs (replacement, reduction, refinement) testing approaches december 2016

Vedecké publikácie:

Názov a link Vydané
PLOS ONE - Researchers’ attitudes to the 3Rs—An upturned hierarchy? august 2018

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood