Facebook Statistics

PARERE

Odbor bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR OBPaV MPRV SR) je určený ako národný kontaktný bod siete PARERE (Preliminary Assessment of REgulatory RElevance) podľa smernice EP a R 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (čl. 47, ods. 5).

Sieť PARERE pozostáva z národných kontaktných bodov sídliacich v jednotlivých členských štátoch EÚ. PARERE poskytuje poradenstvo Referenčnému laboratóriu EÚ pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) ohľadom relevantnosti a vhodnosti alternatívnych metód na validáciu. Povinnosťou EURL ECVAM je, okrem iného, validácia alternatívnych metód používaných na posúdenie bezpečnosti. Pri tejto činnosti asistuje EURL ECVAM-u sieť laboratórií členských štátov EÚ (EU-NETVAL) (v SR je laboratóriom EU-NETVAL hameln rds a.s.). Zasadnutia siete PARERE sa konajú raz ročne. Za SR sa zasadnutí zúčastňuje Ing. Helena Kanďárová, PhD., ERT (Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX).

OBPaV MPRV SR má tiež ako kontaktný bod siete PARERE zriadenú národnú odbornú elektronickú skupinu, pozostávajúcu z expertov v oblasti toxikológie, posudzovania bezpečnosti chemických látok, výskumu, vývoja a validácie alternatívnych metód, ale aj ochrany zvierat používaných na vedecké účely.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood