Facebook Statistics

Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok

17-10-2019

Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj, Prešovský kraj a Banskobystrický kraj Vás pozývajú na vzdelávaco-informačnú aktivitu Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014-2020  v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS ktorá sa uskutoční  22.10. 2019 v Hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši.

Účasť na seminári je potrebné potvrdiť, lebo je limitovaná priestorovými možnosťami.

Viac informácií nájdete v pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood