Facebook Statistics
Značka Kvality

Os 3: Opatrenia spoločného záujmu

Opatrenie 3.1 Organizácie výrobcov
Zámerom opatrenia je podpora vzniku, formovania, činnosti a uľahčenie administratívnych operácií organizáciám výrobcov.
Žiadateľ: Organizácie výrobcov uznané MPRV SR v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 104/2000

(viac)

Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov
Aktivity podporované v rámci tohto opatrenia sa zameriavajú na realizáciu propagačných kampaní pre produkty rybolovu a akvakultúry s cieľom zvyšovať informovanosť spotrebiteľov, ako aj na realizáciu prieskumov trhu a trhových štúdií pre predaj produktov.
Žiadateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

(viac)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood