Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznam o vyhlásení výberového konania

21-08-2008

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Agroinštitútu Nitra, štátny podnik.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Riadiaca prax: minimálne 5 rokov

Ďalšie kritériá a požiadavky: riadiace a organizačné schopnosti a zručnosti, skúsenosti z riadenia v oblasti vzdelávania, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti podniku, základné znalosti legislatívy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ,  znalosť anglického jazyka.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov  doručte do 11. septembra 2008 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
12 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Oznam o vyhlásení výberového konania na funkciu  riaditeľa Agroinštitútu Nitra, štátny podnik,  bude dňa 28. augusta 2008 uverejnený v Roľníckych novinách.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood