Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku VK na funkciu členov dozornej rady LPM Ulič

12-03-2021

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, ktoré sa konalo 9. marca 2021.

Do výberového konania na obsadzovanú funkciu členov dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik boli prihlásení a pozvaní štyria uchádzači, zúčastnili sa ho traja uchádzači ,a to: Ing. Jaroslav Dutko, JUDr. Ing. Erik Sibal a Ing. Pavel Zaťko. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní na funkciu člena dozornej rady bude potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 % z celkového počtu bodov, čo predstavuje získať minimálne 88 bodov (po zaokrúhlení nahor) z celkového počtu možných 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila ich odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, ktoré sú potrebné na funkciu člena dozornej rady. Po posúdení a celkovom zhodnotení výsledkov jednotlivých uchádzačov komisia oznamuje, že Ing. Jaroslav Dutko získal spolu 112 bodov, JUDr. Ing. Erik Sibal získal spolu 97 bodov a Ing. Pavel Zaťko získal spolu 109 bodov  z celkového možného počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že hranicu úspešnosti dosiahli všetci traja prítomní uchádzači. Poradie úspešných uchádzačov je nasledovné:

  1. Ing. Jaroslav Dutko
  2. Ing. Pavel Zaťko
  3. JUDr. Ing. Erik Sibal

Na základe celkových výsledkov výberového konania navrhuje výberová komisia ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, aby vymenoval Ing. Jaroslava Dutka a Ing. Pavla Zaťka za členov dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood