Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na členov dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

10-03-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu štyroch členov dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici, ktoré sa konalo 09. marca 2022.

Na výberové konanie bolo riadne pozvaných sedem uchádzačov, zúčastnili sa ho piati uchádzači a to: Ing. Mgr. Štefan Čeľovský, Prof. Ing. Ján Holécy, CSc., JUDr. Marek Morochovič, Mgr. et Mgr. Pavol Šmondrk, PhD. a Ing. Adrián Weiszer.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne
80 %, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila nielen ich odborné znalosti,  ale aj manažérske schopnosti a interpersonálne zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie člena dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik.

Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahli uchádzači nasledovné bodové hodnotenie: Ing. Mgr. Štefan Čeľovský spolu 39 bodov; prof. Ing. Ján Holécy, CSc. spolu 125 bodov; JUDr. Marek Morochovič spolu 121 bodov; Mgr. et Mgr. Pavol Šmondrk, PhD. spolu 61 bodov a Ing. Adrián Weiszer spolu 89 bodov z celkového počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že hranicu úspešnosti dosiahli dvaja uchádzači a to: prof. Ing. Ján Holécy, CSc. a JUDr. Marek Morochovič. Ostatní uchádzači Ing. Mgr. Štefan Čeľovský, Mgr. et Mgr. Pavol Šmondrk, PhD. a Ing. Adrián Weiszer nedosiahli potrebnú hranicu úspešnosti a skončili neúspešne.

Výberová komisia podľa počtu bodov určila nasledovné poradie úspešných uchádzačov:

1. prof. Ing. Ján Holécy, CSc.
2. JUDr. Marek Morochovič

Výberová komisia na základe celkových výsledkov výberového konania a určeného poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať prof. Ing. Jána Holécyho, CSc. a JUDr. Mareka Morochoviča za členov dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici.