Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu člena dozornej rady Závodisko, š.p.

07-09-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu člena dozornej rady Závodisko, š.p., ktoré sa konalo 06. septembra 2022.

Na výberové konanie bol pozvaný a zúčastnil sa ho jeden uchádzač: Ing. Ivan Pavlík, PhD..

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne
80 %, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov. V rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačom výberová komisia overila jeho odborné znalosti, ale aj manažérske schopnosti a interpersonálne zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie člena dozornej rady Závodisko, š.p.. Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahol Ing. Ivan Pavlík, PhD. spolu 122 bodov z celkového počtu 125 bodov, čím dosiahol hranicu úspešnosti.

Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu člena dozornej rady Závodisko, š.p. za úspešné a na základe uvedených výsledkov určila poradie:

1. Ing. Ivan Pavlík, PhD.

Výberová komisia na základe celkových výsledkov výberového konania a určeného poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Ing. Ivana Pavlíka, PhD. za člena dozornej rady Závodisko, š.p..