Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu členov dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik

18-05-2021

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik, ktoré sa konalo 12. mája 2021.

Do výberového konania na obsadzovanú funkciu členov dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik boli prihlásení a pozvaní traja uchádzači: Ing. Daniela Rudá, Ing. Marta Čermáková, Ing. Vladimír Senovský. Všetci pozvaní uchádzači sa zúčastnili výberového konania. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní na funkciu člena dozornej rady bude potrebné  dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 % z celkového počtu bodov, čo predstavuje získať minimálne 88 bodov (po zaokrúhlení nahor) z celkového počtu možných 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila ich odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, ktoré sú potrebné na funkciu člena dozornej rady. Po posúdení a celkovom zhodnotení výsledkov uchádzačov komisia oznamuje, že Ing. Daniela Rudá získala spolu 123 bodov, Ing. Marta Čermáková získala spolu 109 bodov  a Ing. Vladimír Senovský získal spolu 85 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že hranicu úspešnosti dosiahli dvaja prítomní uchádzači. Poradie úspešných uchádzačov je nasledovné:

  1. Ing. Daniela Rudá
  2. Ing. Marta Čermáková

Na základe celkových výsledkov výberového konania navrhuje výberová komisia ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, aby vymenoval Ing. Danielu Rudú a Ing. Martu Čermákovú za členov dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood