Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu členov dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.

20-04-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu troch členov dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, ktoré sa konalo 19. apríla 2022.

Na výberové konanie bolo riadne pozvaných päť uchádzačov, zúčastnili sa ho štyria uchádzači a to: Ing. Pavol Harmaniak; Ing. Albín Karcol; JUDr. Marek Morochovič a Mgr. Zuzana Obertová. Uchádzač Mgr. Peter Vician sa výberového konania nezúčastnil.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80 %, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila nielen ich odborné znalosti,  ale aj manažérske schopnosti a interpersonálne zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie člena dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.

Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahli uchádzači nasledovné bodové hodnotenie: Ing. Pavol Harmaniak spolu 117 bodov, Ing. Albín Karcol spolu 113 bodov, JUDr. Marek Morochovič spolu 67 bodov a Mgr. Zuzana Obertová spolu 124 bodov z celkového počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že hranicu úspešnosti dosiahli traja uchádzači a to: Ing. Pavol Harmaniak, Ing. Albín Karcol Mgr. Zuzana Obertová. Uchádzač JUDr. Marek Morochovič nedosiahol potrebnú hranicu úspešnosti a skončil neúspešne.

Výberová komisia podľa počtu bodov určila nasledovné poradie úspešných uchádzačov:

1. Mgr. Zuzana Obertová

2. Ing. Pavol Harmaniak

3. Ing. Albín Karcol

Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu člena dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik za úspešné.

Výberová komisia na základe celkových výsledkov výberového konania a určeného poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Mgr. Zuzanu Obertovú, Ing. Pavla Harmaniaka Ing. Albína Karcola za členov dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.