Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik

21-04-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu dvoch členov dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik, ktoré sa konalo 20. apríla 2022.

Na výberové konanie boli pozvaní a zúčastnili sa ho traja uchádzači a to: prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD., Ing. Marián Šulák a Mgr. Peter Vician.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80 %, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila nielen ich odborné znalosti,  ale aj manažérske schopnosti a interpersonálne zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie člena dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik.

Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahli uchádzači nasledovné bodové hodnotenie: prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. získal spolu 122 bodov, Ing. Marián Šulák získal spolu 116 bodov a Mgr. Peter Vician získal spolu 83 bodov z celkového počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že hranicu úspešnosti dosiahli dvaja uchádzači a to: prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. a Ing. Marián Šulák. Uchádzač Mgr. Peter Vician nedosiahol potrebnú hranicu úspešnosti a skončil neúspešne vo výberovom konaní.

Výberová komisia podľa počtu bodov určila nasledovné poradie úspešných uchádzačov:

  1. prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
  2. Ing. Marián Šulák

Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu člena dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik za úspešné.

Výberová komisia na základe celkových výsledkov výberového konania a určeného poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať prof. Ing. Jána Jobbágyho, PhD. a Ing. Mariána Šuláka za členov dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood