Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum, Zvolen

22-09-2020

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok druhého kola výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum, Zvolen, ktoré sa konalo 21. septembra 2020 v Bratislave.

Druhého kola výberového konania na obsadzovanú funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum, Zvolen sa zúčastnili dvaja uchádzači: Ing. Peter Balogh, PhD. a Ing. Igor Morong.

Výberová komisia v druhom kole a v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, a na základe celkového zhodnotenia výsledkov výberová komisia konštatuje, že Ing. Peter Balogh, PhD. získal v druhom kole 168 bodov a Ing. Igor Morong získal 129 bodov. Na základe bodového hodnotenia, hranicu úspešnosti stanovenú a schválenú výberovou komisiou (min. 70%) v druhom kole získali obaja uchádzači. Ing. Peter Balogh, PhD. dosiahol a spolu získal celkovo 253 bodov (súčet bodov v I. a II. kole) z možných 265 bodov; Ing. Igor Morong dosiahol a spolu získal celkovo 201 bodov (súčet bodov v I. a II. kole) z možných 265 bodov. Na základe vyššie uvedených skutočností, výberová komisia určila nasledovné poradie uchádzačov podľa počtu celkového bodového hodnotenia na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum vo Zvolene a to:

  1. Ing. Peter Balogh, PhD.
  2. Ing. Igor Morong

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania a určenia poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Ing. Petra Balogha, PhD. za generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum vo Zvolene.