Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

26-10-2020

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, ktoré sa konalo 21. októbra 2020.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, sa zúčastnili dvaja  uchádzači, ktorí splnili podmienky zverejnené pre toto výberové konanie a to: Ing. Róbert Latta a Ing. Ján Vojtek. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní na funkciu predsedu dozornej rady bude potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 % z celkového počtu bodov, čo predstavuje získať minimálne 88 bodov (po zaokrúhlení nahor) z celkového počtu možných 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila ich odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, ktoré sú potrebné na funkciu predsedu dozornej rady. Po posúdení a celkovom zhodnotení výsledkov jednotlivých uchádzačov komisia oznamuje, že Ing. Róbert Latta získal spolu 76 bodov a Ing. Ján Vojtek získal spolu 73 bodov z celkového možného počtu 125 bodov. Žiadny z uchádzačov nedosiahol potrebnú hranicu úspešnosti.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že výberové konanie je neúspešné a zakladateľ vyhlási nové výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood