Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

12-03-2021

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, ktoré sa konalo 9. marca 2021.

Do výberového konania na obsadzovanú funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik bol prihlásený a pozvaný jeden uchádzač, ktorý sa výberového konania aj zúčastnil, a to Ing. Martin Nevolný. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní na funkciu predsedu dozornej rady bude potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 % z celkového počtu bodov, čo predstavuje získať minimálne 88 bodov (po zaokrúhlení nahor) z celkového počtu možných 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu formou osobného pohovoru s uchádzačom overila jeho odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, ktoré sú potrebné na funkciu predsedu dozornej rady. Po posúdení a celkovom zhodnotení výsledkov uchádzača  komisia oznamuje, že Ing. Martin Nevolný získal spolu 119 bodov  z celkového možného počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že hranicu úspešnosti prítomný uchádzač dosiahol. Poradie úspešných uchádzačov je nasledovné:

  1. Ing. Martin Nevolný

Na základe celkových výsledkov výberového konania navrhuje výberová komisia ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, aby vymenoval Ing. Martina Nevolného za predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood