Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.

20-04-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, ktoré sa konalo 19. apríla 2022.

Na výberové konanie bol riadne pozvaný jeden prihlásený uchádzač, ktorí sa ho aj zúčastnil a to: Ing. Zlata Smolková.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80 %, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačom overila jeho odborné znalosti, ale aj manažérske schopnosti a interpersonálne zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.

Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahla Ing. Zlata Smolková spolu 124 bodov z celkového počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že uchádzač dosiahol potrebnú hranicu úspešnosti a podľa počtu bodov určila nasledovné poradie:

1. Ing. Zlata Smolková

Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik za úspešné.

Výberová komisia na základe celkových výsledkov výberového konania a určeného poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Ing. Zlatu Smolkovú za predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.