Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v B. Bystrici

01-12-2020

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v B. Bystrici, ktoré sa konalo 30. novembra 2020.

Do výberového konania na obsadzovanú funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sa prihlásili traja uchádzači, pozvaní boli dvaja uchádzači, ktorí splnili predpoklady v zmysle zákona o štátnom podniku. Výberového konania sa zúčastnili obaja pozvaní uchádzači a to: Ing. Mgr. Štefan Čeľovský a prof. Dr. Ing. Viliam Pichler. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní na funkciu predsedu dozornej rady bude potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 % z celkového počtu bodov, čo predstavuje získať minimálne 88 bodov (po zaokrúhlení nahor) z celkového počtu možných 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila ich odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, ktoré sú potrebné na funkciu predsedu dozornej rady. Po posúdení a celkovom zhodnotení výsledkov jednotlivých uchádzačov komisia oznamuje, že Ing. Mgr. Štefan Čeľovský získal spolu 44 bodov a prof. Dr. Ing. Viliam Pichler získal spolu 124 bodov z celkového počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že hranicu úspešnosti dosiahol prof. Dr. Ing. Viliam Pichler. Druhý uchádzač Ing. Mgr. Štefan Čeľovský nedosiahol potrebnú hranicu úspešnosti a skončil neúspešne.

Výberová komisia určila nasledovné poradie úspešných uchádzačov:

1. prof. Dr. Ing. Viliam Pichler

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania  a určeného poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera za predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik.