Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

20-10-2020

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v B. Bystrici, ktoré sa konalo 14. októbra 2020.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, sa zúčastnili dvaja  uchádzači, ktorí splnili podmienky zverejnené pre toto výberové konanie a to: Ing. Milan Ovseník a Doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní na funkciu predsedu dozornej rady, bude potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 % z celkového počtu bodov, čo predstavuje získať minimálne 88 bodov (po zaokrúhlení nahor) z celkového počtu možných 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila ich odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, ktoré sú potrebné na funkciu predsedu dozornej rady. Po posúdení a celkovom zhodnotení výsledkov jednotlivých uchádzačov komisia oznamuje, že Ing. Milan Ovseník získal spolu 80 bodov a Doc. Ing. Viera Petrášová, CSc. získala spolu 71 bodov z celkového možného počtu 125 bodov. Žiadny z uchádzačov nedosiahol potrebnú hranicu úspešnosti.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že výberové konanie je neúspešné a zakladateľ vyhlási nové výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v B. Bystrici.