Facebook Statistics

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, š. p. Bratislava a člena dozornej rady Závodisko, š. p. Bratislava

02-05-2006

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo dňa 25. 04. 2006 na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, š. p. Bratislava a člena dozornej rady Závodisko, š. p. Bratislava.

Výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, š. p. Bratislava sa zúčastnilo päť uchádzačov. Výberová komisia nevybrala na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, š. p. žiadneho z uchádzačov.

Výberového konania na funkciu člena dozornej rady Závodisko, š. p. Bratislava sa zúčastnili traja uchádzači. Výberová komisia vybrala za členku dozornej rady Závodisko, š. p. Bratislava Ing. Helenu Patasiovú.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood