Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľ Závodisko, š. p.

25-01-2024

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľ Závodisko, š.p. so sídlom v Bratislave, ktoré sa konalo 18. januára 2024.

Na výberové konanie bol prihlásený, následne pozvaný jeden uchádzač, JUDr. Marián Šurda.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80%, čo predstavuje získať minimálne 136 bodov z celkového počtu 170 bodov. Celkové bodové hodnotenie uchádzača pozostávalo zo súčtu bodov za odborný test a bodov pridelených  uchádzačovi členmi výberovej komisie za hodnotené oblasti osobného pohovoru.

Výberová komisia v rámci osobného pohovoru overila viaceré oblasti, a to interpersonálne zručnosti, manažérske schopnosti a zručnosti, fakty z predloženej dokumentácie a znalosť základných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti. Následne uchádzač prezentoval predloženú Stratégiu a koncepciu rozvoja podniku.

Podľa celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahol JUDr. Marián Šurda spolu 162 bodov z celkového počtu 170 bodov, čím dosiahol stanovenú hranicu úspešnosti 80%. Na základe vyššie uvedených skutočností výberová komisia určila poradie:

  1.  JUDr. Marián Šurda

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať JUDr. Mariána Šurdu za riaditeľa Závodisko, š. p. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood