Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu štyroch členov dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

20-10-2020

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu štyroch členov dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v B. Bystrici, ktoré sa konalo 14. októbra 2020.

Do výberového konania na obsadzovanú funkciu členov dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik boli prihlásení a pozvaní siedmi uchádzači, zúčastnili sa ho traja uchádzači a to:
Ing. Martin Lofaj, Doc. Ing. Viera Petrášová, CSc. a Ing. Miroslav Tököly. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní na funkciu člena dozornej rady, bude potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 % z celkového počtu bodov, čo predstavuje získať minimálne 88 bodov (po zaokrúhlení nahor) z celkového počtu možných 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila ich odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, ktoré sú potrebné na funkciu člena dozornej rady. Po posúdení a celkovom zhodnotení výsledkov jednotlivých uchádzačov komisia oznamuje, že Ing. Martin Lofaj získal spolu 37 bodov, Doc. Ing. Viera Petrášová, CSc. získala spolu 79 bodov a Ing. Miroslav Tököly získal spolu 103 bodov  z celkového možného počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že hranicu úspešnosti dosiahol iba jeden z uchádzačov. Poradie úspešných uchádzačov je nasledovné:

Ing. Miroslav Tököly

Na základe celkových výsledkov výberového konania navrhuje výberová komisia ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, aby vymenoval Ing. Miroslava Tökölyho za člena dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v B. Bystrici.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood