Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu troch členov dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

26-10-2020

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu troch členov dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, ktoré sa konalo 21. októbra 2020.

Do výberového konania na obsadzovanú funkciu členov dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik boli prihlásení a pozvaní štyria uchádzači, zúčastnili sa ho štyria uchádzači a to:
Ladislav Egri, Ing. Róbert Latta, Mgr. Peter Vician a Ing. Ján Vojtek. Uchádzač p. Ladislav Egri v priebehu výberového konania odstúpil zo zdravotných dôvodov. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní na funkciu člena dozornej rady, bude potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 % z celkového počtu bodov, čo predstavuje získať minimálne 88 bodov (po zaokrúhlení nahor) z celkového počtu možných 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila ich odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, ktoré sú potrebné na funkciu člena dozornej rady. Po posúdení a celkovom zhodnotení výsledkov jednotlivých uchádzačov komisia oznamuje, že Ing. Róbert Latta získal spolu 91 bodov, Mgr. Peter Vician získal spolu 73 bodov a Ing. Ján Vojtek získal spolu 77 bodov  z celkového možného počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že hranicu úspešnosti dosiahol iba jeden z uchádzačov. Poradie úspešných uchádzačov je nasledovné:

  1. Ing. Róbert Latta

Na základe celkových výsledkov výberového konania navrhuje výberová komisia ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, aby vymenoval Ing. Róberta Lattu za člena dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.