Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na predsedu DR Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

07-10-2008

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

Dňa 07. 10. 2008 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Žiadny z pozvaných uchádzačov sa nezúčastnil na výberovom konaní. Vzhľadom na to Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlási nové výberové konanie.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood