Facebook Statistics

Panel NDA – Pripomienkové konania

17-01-2017

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín spustil pripomienkové konanie k návrhu vedeckej a technickej príručky k príprave a prezentácii žiadostí na autorizáciu kojeneckej a následnej výživy vyrábanej z proteínových hydrolyzátov.

Príručka sa zaoberá informáciami a dátami o dojčenskej a následnej výžive vyrobenej z proteínových hydrolyzátov, berúc do úhavy bezpečnosť a vhodnosť jednotlivej výživy a účinnosti znižovania rizika vývoja alergie voči mliečnym proteínom. Tieto údaje sa majú poskytovať úradu EFSA. Príručka má byť ešte prehodnotená a aktualizovaná o skúsenosti získané z hodnotenia špecifických žiadostí na autorizáciu v zmysle budúcich príručiek a legislatívy spoločenstva.

Verejné pripomienkovanie bude otvorené do 3. marca 2017.

Zároveň bolo spustené pripomienkové konanie k návrhu vedeckého stanoviska o bezpečnosti a vhodnosti používania dojčenskej a následnej výživy (FOF) s obsahom proteínov prinajmenšom 1,6 g/100 kcal.

Panel NDA pre účely vedeckého hodnotenia zohľadnil:

  • výživové nároky dojčiat na proteín v druhej polovici prvého roka života
  • obsah proteínu v materskom mlieku počas prvého roka laktácie
  • výživový príjem proteínu u dojčiat v Európe z materského mlieka, detská výživa a doplnková výživa (CF)
  • celkový príspevok výživy s obsahom proteínu 1,5 g/100 kcal by mal smerovať k uspokojeniu požiadaviek u cieľovej populačnej skupiny, za predpokladu dostupnosti CF v dostatočnej kvalite, podľa už existujúcich smerníc o kŕmení (napr. z členských štátov)
  • žiadosť poskytnutú prevádzkovateľom potravinárskeho podniku zahŕňajúcu aj dve intervenčné štúdie so zdravými dojčatami

Panel dospel k záveru, že použitie FOF s obsahom proteínu najmenej 1,6 g/100 kcal z intaktného mliečneho proteínu alebo z proteínu z kozieho mlieka, ktoré okrem iného spĺňajú požiadavky príslušnej legislatívy EÚ je bezpečné a vhodné pre dojčatá žijúce v Európe s prístupom k doplnkovej výžive o dostatočnej kvalite. Tento záver sa nevzťahuje na detskú výživu (IF). Z dostupných údajov nie je možné stanoviť bezpečnosť používania a vhodnosť FOF s obsahom proteínu 1,6 g/100 kcal vyrobenej z proteínových hydrolyzátov alebo z izolátov sójového proteínu. Rovnaký záver platí pre IF.

Pripomienkovanie bude otvorené do 3. marca 2017.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood