Facebook Statistics
Značka Kvality

Podklad pre konzultácie podľa bodu 5.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, rezortné číslo: 3052/2016-410

07-10-2016

Názov pripravovaného legislatívneho návrhu:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Ciele právnej úpravy:

 1. § 1 – Rozšíriť, resp. doplniť podmienku „verejného záujmu“ pri vykonávaní projektov pozemkových úprav. Pozemkové úpravy sa vykonávajú aj pre racionálne a priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva na území určenom v budúcnosti. napr. na podnikanie.
 1. § 2 - Rozšíriť dôvody pozemkových úprav o usporiadanie vlastníckych vzťahov na území
 1. tzv. rómskych osád; vlastníci pozemku nemajú reálnu možnosť užívania svojich pozemkov,
 2. hospodárskych dvorov bývalých aj súčasných poľnohospodárskych podnikov (jednotné roľnícke družstvá a štátnej majetky); poskytnúť možnosť zosúladenia vlastníckych vzťahov k stavbám a pozemkom v záujme rozvoja vidieka z hľadiska prevádzkovo-ekonomickej podpory.
 1. § 9 ods. 12 - Ustanoviť povinnosť správneho orgánu prerokovávať návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia aj s poľnohospodárskymi a lesnými podnikmi, ktoré na pôde hospodária. Vyplýva to z povinného obsahu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, ktoré majú podľa § 9 ods. 11 obsahovať aj prieskumy a rozbory zmien v štruktúre poľnohospodárskych a lesných podnikov.
 1. § 11 ods. 3 - Dopracovať podmienky primeranosti náhrady za pôvodné pozemky, predovšetkým vo vzťahu vykonávania pozemkových úprav z doplnených dôvodov usporiadania vlastníckych vzťahov na území tzv. rómskych osád, hospodárskych dvorov bývalých aj súčasných poľnohospodárskych podnikov a z dôvodu usporiadania vlastníctva v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej hranice [§ 2 ods. 1 písm. i)]. Ide o pozemkové úpravy, pri ktorých nové pozemky nebudú umiestňované v tom istom obvode/území, kde sú umiestnené pozemky pôvodné.
 1. § 11 ods. 20 - Zrušiť poznámku zákazu scudzenia a zaťaženia pozemkov určených pre spoločné zariadenia a opatrenia aj v prípadoch, kedy by obce chceli pri realizácii výstavby spoločných zariadení obce týmto majetkom (pozemkami) ručiť. Cieľom je umožniť obciam realizáciu naprojektovaných spoločných zariadení obce v čo najväčšom rozsahu.
 1. § 12 ods. 7 – Ustanoviť povinnosť vyhotovenia plánov len pre aktuálne spoločné zariadenia obce, ktoré súvisia a korešpondujú so štruktúrou a potrebou podnikov, ktoré na pôde hospodária v čase vykonávania pozemkových úprav. Pre veľkú finančnú náročnosť, ale najmä s ohľadom na poľnohospodárske využívanie pôdy, je realizácia spoločných zariadení obce a opatrení nelogická.
 1. § 11 ods. 8 - Upraviť možnosť poskytovania finančnej náhrady pre pozemkové úpravy vykonávané z doplnených dôvodov usporiadania vlastníckych vzťahov na území tzv. rómskych osád, hospodárskych dvorov a z dôvodu usporiadania vlastníctva v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej hranice čo do výmery a jednoznačne ustanoviť osobu, resp. organizáciu, ktorá bude mať povinnosť poskytnutia finančného vyrovnania. Túto skutočnosť treba jasne formulovať aj pri pozemkových úpravách vykonávaných v súvislosti so zákonom č. 66/2009 Z. z.
 1. Doplniť zákon o základné ustanovenia, ktoré by správnym orgánom umožnili reálne vykonávať pozemkové úpravy z dôvodov podľa zákona č. 66/2009 Z. z.
 1. Doplniť zákon o ustanovenie, ktoré by zabránilo drobeniu poľnohospodárskych a lesných pozemkov po zápise projektu do katastra nehnuteľností.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood