Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Pôdohospodári sa oboznamujú so Strategickým plánom Spoločnej poľnohospodárskej politiky

06-12-2022

Informačným dňom v Žiline dnes agrorezort odštartoval celoslovenskú sériu školení o jednotlivých opatreniach Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027. Cieľom je, aby sa pôdohospodári dôkladne oboznámili so všetkými podmienkami čerpania zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu v nasledujúcom programovom období v celkovom objeme vyše 4 miliardy EUR.

Európska komisia schválila finálnu podobu slovenského Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) na nasledujúce eurofondové obdobie 24. novembra 2022. Úspešne sa tak zvŕšila vyše ročná intenzívna príprava a rokovania s domácim agrosektorom a zástupcami Európskej únie. Pre našich pôdohospodárov, rozvoj vidieka i štátnu správu sa Strategický plán stane kľúčovým ,,manuálom“ na najbližšie roky. 

Cieľom Strategického plánu Slovenska je zvýšiť konkurencieschopnosť a odolnosť poľnohospodárskeho sektora za súčasnej ochrany prírodných zdrojov. Plán zavádza hornú hranicu priamych platieb na základe veľkosti farmy a redistribučnú podporu pre malé a stredné podniky. Dodatočná ročná podpora vo výške 370 miliónov EUR pomôže slovenským farmárom v oblastiach s prírodnými obmedzeniami, keďže do tejto kategórie patrí 61 % slovenskej poľnohospodárskej pôdy.

S pomocou podpory SPP sa slovenský plán usiluje o to, aby do roku 2030 bolo 20 % poľnohospodárskej pôdy na Slovensku obhospodarovanej ekologicky. Okrem toho takmer 64 % dobytčích jednotiek bude profitovať z fondov EÚ na zníženie používania antibiotík a podpory dobrých životných podmienok zvierat.

Rozvoj vidieka je tiež veľkou súčasťou strategického plánu Slovenska, keďže podporí vytvorenie 1 500 pracovných miest a 430 vidieckych podnikov. Napokon, viac ako 10 000 osôb bude mať prístup k poradenstvu a odbornej príprave, najmä pokiaľ ide o digitalizáciu a udržateľné poľnohospodárstvo.

Aby sa každý pôdohospodár dôkladne oboznámil s pravidlami SPP, rezort v týchto dňoch organizuje tzv. INFO DNI pre účastníkov zo stredného, západného a východného Slovenska. Pôdohospodárov školia odborníci z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorí stáli pri príprave slovenského Strategického plánu. INFO DNI sa uskutočňujú vďaka spolupráci s Agentúrou pre rozvoj vidieka a Národnou sieťou rozvoja vidieka. Do Žiliny sa dnes prišlo informovať 50 zástupcov pôdohospodárskych subjektov zo stredného Slovenska.

Informačný deň pre pôdohospodárov zo západného Slovenska bude zajtra (7. 12. 2022) v Nitre a pre východné Slovensko v stredu 14. decembra 2022 v Prešove. Ďalším fórom, na ktorom sa rezort bude venovať predstaveniu jednotlivých opatrení SP SPP, bude diskusia Poľnoinfa vo štvrtok 8. decembra 2022 v rámci Agrosalónu na Národnom výstavisku agrokomplex v Nitre.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood