Facebook Statistics

Pomoc expertov pri príprave Súhrnnej správy o zoonózach a alimentárnych nákazách v EÚ za rok 2016 – E.coli - STEC

08-03-2017

Úrad EFSA vypísal výzvu na tender v hodnote 30 000 € (NP/EFSA/BIOCONTAM/2017/04), prostredníctvom ktorej hľadajú expertnú pomoc pri príprave vedeckej správy o zoonózach za rok 2016 pre oblasť Shiga-toxín produkujúcej Escherichia coli (STEC). Úspešní účastníci tendru majú poskytnúť pomoc pri validácii dát, analýze a interpretácii dát o STEC, ktoré budú zaslané ČŠ a nečlenskými štátmi.

Konaktný e-mail: efsaprocurement@efsa.europa.eu

Termín na zapojenie sa do výzvy: 22.3.2017

Výzva na tender ako aj požiadavky na záujemcov sú dostupné na webovom sídle EFSA.

 Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood