Facebook Statistics

Preskúmanie zdravotného tvrdenia o ochrane pred patogénmi v gastrointestinálnom trakte a horných dýchacích cestách týkajúce sa výrobku ‘Nutrimune®’

03-02-2017

Spoločnosť H.J.Heinz Supply Chain Europe B.V. podala žiadosť na autorizáciu zdravotného tvrdenia týkajúceho sa výrobku ‘Nutrimune®’ a imunitnej ochrane pred patogénmi v gastrointestinálnom trakte a horných dýchacích cestách. Žiadosť, na základe ktorej bol panel pre dietetické produkty, výživu a alergény požiadaný, aby vypracoval stanovisko k vedeckému opodstatneniu zdravotného tvrdenia bola podaná cez príslušný úrad v Holandsku v súlade s článkom 14 Nariadenia (ES) č. 1924/2006.

Potravina ‘Nutrimune®’ (pasterizované odstredené kravské mlieko fermentované s Lactobacillus paracasei CBA L74), ktorá je predmetom zdravotného tvrdenia je dostatočne charakterizovaná. Panel je toho názoru, že imunitná ochrana pred patogénmi GIT a HDC predstavuje priaznivý fyziologický účinok, ktorý preukazuje jedna humánna intervenčná štúdia, na základe ktorej je možno vyvodiť závery o tomto účinku voči patogénom v GIT a HDC. Výsledky štúdie o ochrannom účinku ‘Nutrimune®’  voči patogénom v GIT a HDC by bolo možné podporiť ďalšou štúdiou prevedenou so zvieratami, avšak v kritériách a záznamoch priebehu diagnózy infekcie HDC v humánnej intervenčnej štúdii sa vyskytujú nezrovnalosti. Okrem toho, výsledky štúdie neboli zopakované a nebol poskytnutý prijateľný mechanizmus tvrdeného in vivo účinku výrobku ‘Nutrimune®’ u ľudí. Panel dospel k záveru o nedostatočnosti poskytnutých dôkazov pre preukázanie príčinnej súvislosti a vzťahu medzi spotrebou výrobku ‘Nutrimune®’ a imunitnou ochranou voči patogénom gastrointestinálneho traktu a horných dýchacích ciest.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood