Facebook Statistics
Značka Kvality

Prvé stretnutie Vedeckej poradnej skupiny WHO pre pôvod nových patogénov (SAGO)

29-11-2021

Vedecká poradná skupina WHO pre pôvod nových patogénov (WHO´s Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, SAGO) mala včera prvé stretnutie.

Stretnutie malo prevažne procedurálny charakter a zahŕňalo vymenovanie predsedu (Dr. Marietjie Venter z Južnej Afriky) a podpredsedu (Dr. Jean-Claude Manuguerra z Francúzska).

Podľa zavedených postupov WHO pre poradné skupiny expertov nebudú stretnutia SAGO verejné. WHO bude podľa potreby poskytovať aktuálne informácie o jej práci.

SAGO sa bude často stretávať a aktuálne sa zameria na poradenstvo v oblasti všeobecného rámca na štúdium objavenia sa nových patogénov, ako aj na urýchlené vykonanie hodnotenia súčasného chápania pôvodu vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje COVID -19.

SAGO sa skladá z odborníkov, ktorí konajú osobne a budú podľa potreby spolupracovať s ďalšími odborníkmi z rôznych technických oblastí.

Vo svojej funkcii poradného orgánu WHO bude mať SAGO v súlade so svojimi mandátmi tieto funkcie:

  • radiť WHO pri vývoji globálneho rámca WHO na definovanie a vedenie štúdií o pôvode nových a znovu sa objavujúcich patogénov s epidemickým a pandemickým potenciálom;
  • radiť WHO pri prioritizovaní štúdií a terénnych výskumov pôvodu nových a znovu sa objavujúcich patogénov s epidemickým a pandemickým potenciálom v súlade s globálnym rámcom WHO opísaným v bode 1 vyššie;
  • poskytovať informácie a názory na pomoc sekretariátu WHO pri vypracovaní podrobného pracovného plánu SAGO;
  • v kontexte pôvodu SARS-CoV-2:
    • poskytnúť sekretariátu WHO nezávislé vyhodnotenie všetkých dostupných vedeckých a technických zistení z globálnych štúdií o pôvode SARS-CoV-2;
    • poskytovať poradenstvo sekretariátu WHO, týkajúce sa vývoja, monitorovania a podpory ďalšej série štúdií o pôvode SARS-CoV-2, vrátane rýchleho poradenstva o operačných plánoch WHO na implementáciu ďalšej série globálnych štúdií o pôvode SARS-CoV-2 ako je uvedené v Joint WHO-China Global Study of Origins of SARS-CoV-2: China Part report zverejnenej 30. marca 2021 a podľa potreby poskytovať rady, týkajúce sa ďalších štúdií; a
    • poskytovať ďalšie poradenstvo a podporu WHO, ako to požaduje sekretariát WHO SAGO, čo môže zahŕňať účasť na budúcich medzinárodných misiách WHO na štúdium pôvodu SARS-CoV-2 alebo iných vznikajúcich patogénov.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood