Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Rokovania súvisiace s riešením klimatickej akcie na pôde agrorezortu pokračujú

27-04-2023

Dňa 27. apríla 2023  sa pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martina Kováča uskutočnilo už šieste zasadnutie Riadiaceho výboru pôdohospodárskej znalostnej bázy NEXUS. Táto platforma zoskupujúca odborníkov rezortu pôdohospodárstva je odpoveďou na naliehavú potrebu riešenia klimatickej akcie v kontexte dosiahnutia cieľov Európskej zelenej dohody.

MPRV SR, ako gestor rozhodujúcich politík v oblasti využívania poľnohospodárskej pôdy a lesov, si uvedomuje svoju nezastupiteľnú úlohu a zodpovednosť pri napĺňaní cieľov smerujúcich k dosiahnutiu klimatickej stability a uhlíkovej neutrality. Adaptácia rezortu na tieto strategické výzvy sa z pohľadu jeho ďalšieho udržateľného rozvoja ukazuje do budúcnosti ako kľúčová.

Potreba nastavenia optimálnych opatrení smerujúcich k zmierňovaniu nepriaznivých následkov klimatickej zmeny, k znižovaniu emisií skleníkových plynov, k zvyšovaniu sekvestrácie uhlíka, ako aj k podpore udržateľnej energie  je zásadným spôsobom reflektovaná aj v strategickom rezortnom dokumente – Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027.

Pôda zohráva pri obehu vody a uhlíka či už na miestnej, regionálnej alebo globálnej úrovni kľúčovú úlohu. Je úložiskom a distribútorom uhlíka a vody, nosičom vegetačného krytu, prostredím pôdnej biológie, bázou a základňou pre biodiverzitu krajiny. Je súčasťou komplexných procesov, ktoré prebiehajú v krajine, jej ekosystémoch a klimatickom systéme. Práve tieto  interakcie a súvislosti  v krajine medzi pôdou, vodou, vegetáciou/biomasou, tokmi a distribúciou slnečnej energie a výrobou potravín bližšie skúma a popisuje systém NEXUS.

Je to práve sektor využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (skrátene označovaný ako LULUCF), ktorý je z dlhodobého hľadiska ako jediný schopný generovať čisté záchyty uhlíka. Je to najmä vďaka tomu, že v podmienkach SR dlhodobo dochádza k uplatňovaniu princípov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.

Riadiaci výbor pôdohospodárskej znalostnej bázy NEXUS pre oceňovanie a financovanie ekosystémových služieb pôdy a krajiny Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka slovenskej republiky, spolu so sieťou svojich odborne zameraných pracovných skupín, rozpracoval Legislatívny zámer Klimatického fondu pre pôdu ako dôležitého nástroja podpory ekosystémových  služieb pôdy a krajiny. Spolu s konceptom „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“ predstavujú významný príspevok rezortu k plneniu cieľov  uhlíkovej neutrality a posilnenia klimatickej stability. Legislatívny zámer  je schválený legislatívnou radou vlády a aktuálne sa finalizuje paragrafové znenie návrhu zákona o hodnotení a financovaní ekosystémových služieb pôdy a krajiny.

Členovia Riadiaceho výboru viedli zároveň veľmi intenzívnu diskusiu k vysoko aktuálnej problematike návrhu Klimatického zákona z dielne envirorezortu, ktorý bol prednedávnom predmetom medzirezortného pripomienkového konania.  Z hľadiska rezortu pôdohospodárstva zostávajú niektoré ustanovenia predkladaného zákona (zníženie emisií v sektore poľnohospodárstva do roku 2030  o 10 % v porovnaní s referenčným rokom 2005, zvýšenie podielu záchytov o 25 % v sektore LULUCF v porovnaní s referenčným rokom 2005) naďalej nevhodné a nesystémové a v záujme dosiahnutia želaného kompromisu si budú vyžadovať ďalší veľmi intenzívny medzirezortný dialóg a ďalšie prerokovanie v rámci pracovných skupín.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood