Aktuality

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 09.10.2019

24-10-2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 36 937 043 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 29 652 635 Eur a územie MFO 7 284 408 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke: