Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Archív tlačových správ

Ministerstvo pôdohospodárstva už spustilo projekt podpory prvovýrobcov mlieka

03-08-2016

Bratislava, 3. 8. 2016 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) spustilo opatrenie na zabezpečenie chovu dojníc a prvovýroby mlieka na Slovensku. Jeho cieľom je stabilizácia mliečneho sektora na Slovensku a podpora zamestnanosti v regiónoch.

Štátny podnik, Plemenárske služby SR (PS SR, š.p.) rozdistribuoval celkovo 2 692 zmlúv, ktoré už boli zaslané všetkým chovateľom na Slovensku. Aktuálne prebieha uzatváranie zmlúv a vypĺňanie dotazníkov s oprávnenými chovateľmi. Dotazník je zameraný na komplexné zhrnutie kľúčových informácií o jednotlivých chovoch. Priamo sa sústreďuje na najdôležitejšie informácie, vrátane zastúpenia hospodárskych zvierat a ich kategórií na chove, zootechnickej činnosti, produkcii mlieka, reprodukčných ukazovateľov, ekonomických ukazovateľov, informácií o pôde a o zamestnancoch. Poskytnuté informácie, ktoré ministerstvo aktuálne nemá k dispozícii, pomôžu odhaliť silné aj slabé stránky  chovateľov na Slovensku a poukázať tak na oblasti, ktoré bude nutné pre zlepšene konkurencieschopnosti systémov v chovoch dojníc zmeniť.

Zmluvu so štátnym podnikom Plemenárske služby SR (PS SR, š.p.) ministerka Gabriela Matečná podpísala 15. 7. 2016, čím sa zabezpečil v spolupráci s prvovýrobcami zber dát chovov z celej krajiny na základe produkčných, reprodukčných a ekonomických ukazovateľov. „Umožní nám stanovovať nevyhnutné kroky pre dlhodobo udržateľný a konkurencieschopný sektor prvovýrobcov mlieka na Slovensku. Tento systém si vyžiada približne 33 miliónov eur. Jeho cieľom je efektívny chov a výroba mlieka na základe produkčných, reprodukčných a ekonomických kritérií v krajine,“ uviedla Gabriela Matečná. Predmetom zmluvy s Plemenárskymi službami SR je okrem podpory zastabilizovania stavov kráv s trhovou produkciou mlieka na území SR aj podpora zamestnanosti v živočíšnej výrobe, osobitne v kategórii chovu dojníc. Od prvovýrobcu si totiž vyžaduje záväzok minimálne 12-mesačnej viazanosti počtu stavov dojníc.

Začiatok zberu dát a teda aj vyplácania prostriedkov je plánovaný na prvé týždne mesiaca august. PS SR, š.p. si dal za cieľ, aby väčšina chovateľov získala prostriedky ešte pred výstavou Agrokomplex 2016. V prípade aktívnej spolupráce chovateľov by malo dôjsť k vyplateniu takmer celej sumy už do konca augusta.