Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Archív tlačových správ

Slovenské mestá sa viac zazelenajú

03-04-2017

Viac zelene, zdravšie ovzdušie, menej hluku, nové parky či využitie dažďovej vody. To sú oblasti, na ktoré môžu mestá získať finančné prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva.

„Od kvality životného prostredia v mestách závisí aj naše zdravie a kvalita života,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. „Nie je jedno, aký vzduch dýchame, koľko máme okolo seba zelene alebo ako využívame dažďovú vodu. Kvalitu života v mestách ovplyvňuje napríklad aj to, či musíme mať kvôli hluku zatvorené okná na byte alebo či je na sídliskách dostatok zelene a tieňa v horúcich letných mesiacoch.“

Ministerstvo ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) spúšťa novú výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Celkovo môžu regióny žiadať financie na desať oblastí. V rámci opatrení pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí bude možné žiadať prostriedky na akčné protihlukové plány, podrobné hlukové mapy, protihlukové steny a bariéry, protihlukovú výsadbu a protihlukové izolácie na zdroji hluku. Peniaze možno žiadať aj na tvorbu prirodzených krajinných prvkov ako napríklad malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy. Ministerstvo tiež podporí budovanie prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelených parkov, zelených stien a zelených striech, ale tiež aktivít v oblasti dopravnej infraštruktúry ako sú zelené koridory pozdĺž cyklotrás, čiže aleje, živé ploty, remízky.

Ďalšími oblasťami, na ktoré môžu žiadatelia z regiónov získať peniaze, sú tiež zazelenanie miest, opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia, multifunkčné zóny na ekologické využívanie krajiny a tiež na regeneráciu vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Ministerstvo v novej výzve venuje veľký priestor aj na prácu s dažďovou vodou. Ide o budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd a tiež zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu. To sa týka regiónov so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa.

Na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach  (mimo Bratislavy) je vyčlenených viac ako 33 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce, mestá, samosprávne kraje, subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného sektora.

„Za necelý rok sme zrýchlili práce na eurofondových výzvach o nenávratné finančné prostriedky,“ uviedol Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR. „V súčasnosti máme z integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásených jedenásť výziev za 650 miliónov eur. To predstavuje viac ako 36% zo všetkých prostriedkov určených na tento operačný program.“ Ide o oblasti dopravy, zvyšovanie počtu miest v škôlkach, zlepšenie technického vybavenia na základných a stredných školách či podporu kreatívneho potenciálu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)