Výberové konanie

Výsledok výberového konania

11-04-2017

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum Zvolen, ktoré sa konalo 10. apríla 2017.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa prihlásili a zúčastnili traja uchádzači. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi, overila ich odborné znalosti,  manažérske schopnosti a všeobecný prehľad a na základe zhodnotenia výsledkov určila, že na 1. mieste sa umiestnil pán Ing. Bc. Ľuboš Halvoň, PhD., ktorý bol výberovou komisiou vybratý na túto funkciu.