Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

16-01-2018

Názov podniku a sídlo:  
​agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Výstavná 4, 949 01 Nitra

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: poľnohospodárske, technické, ekonomické alebo právnické 

Riadiaca prax: minimálne 5 rokov v riadiacej funkcii

Požadovaná znalosť cudzieho jazyka: anglický jazyk – aktívne 

Špecifické kritériá a požiadavky: všeobecná znalosť zákona o štátnom podniku; zákonníka práce; zákona o účtovníctve; zákona o správnom konaní; zákona o verejnom obstarávaní; znalosť  všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti štátneho podniku a základné znalosti legislatívy EÚ v danej oblasti; riadiace a organizačné schopnosti

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov; morálna bezúhonnosť

Vítané sú: rôzne certifikáty a osvedčenia  o odbornej spôsobilosti

Podmienkou účasti vo výberovom konaní je zaslanie návrhu stratégie rozvoja štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO,  štátny podnik formou písomného dokumentu.  Pri spracovaní stratégie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov a v intenciách aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a návrhom stratégie rozvoja štátneho podniku, doručte do 14 dní od uverejnenia oznamu na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.