Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

22-02-2018

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU Tatranská Lomnica, ktoré sa konalo 21. februára 2018.
Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU Tatranská Lomnica, sa prihlásili a zúčastnili dvaja uchádzači. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi, overila ich odborné znalosti,  manažérske schopnosti a všeobecný prehľad a na základe zhodnotenia výsledkov výberová komisia konštatuje, že žiadny zo zúčastnených uchádzačov nevyhovel a vyhlasuje výberové konanie za neúspešné.