Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky

26-02-2018

Názov a sídlo organizácie:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa poľnohospodárskeho, potravinárskeho, prírodovedeckého alebo ekonomického zamerania

Riadiaca prax: minimálne 5 rokov

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť zákona 172/2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov; všeobecná znalosť zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákonníka práce; zákona o účtovníctve; zákona o správnom konaní; zákona o verejnom obstarávaní; znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti, základné znalosti legislatívy Európskej únie v danej oblasti; riadiace a organizačné schopnosti

Iné kritériá a požiadavky: morálna bezúhonnosť

Vítané sú: znalosť anglického jazyka; rôzne certifikáty a osvedčenia  o odbornej spôsobilosti

Prihlášky spolu s vyplneným osobným dotazníkom, štruktúrovaným profesijným životopisom s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní, súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK generálny riaditeľ NPPC Lužianky“  do 14 dní od uverejnenia tohto oznamu na adresu: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava