Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

27-02-2018

Na základe ustanovenia § 19a ods. 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik v Nitre, ktoré sa konalo 26. februára 2018.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p., Nitra sa z piatich pozvaných uchádzačov zúčastnili traja uchádzači a to: Ing. Malvína Gondová; Doc. PhDr. Ing. Martin Mellen, PhD. a JUDr. Ing. Ján Medek. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou písomného odborného testu, testu z anglického jazyka, prezentácie stratégie rozvoja štátneho podniku a osobného pohovoru s uchádzačmi, overila ich odborné znalosti,  manažérske schopnosti a všeobecný prehľad a na základe zhodnotenia výsledkov výberová komisia konštatuje, že žiadny zo zúčastnených uchádzačov nedosiahol percento úspešnosti stanovené výberovou komisiou a preto vyhlasuje výberové konanie za neúspešné.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood