Facebook Statistics

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA

28-02-2018

Názov a sídlo organizácie:

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
059 60 Tatranská Lomnica

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: lesnícke alebo ekonomické

Riadiaca prax: minimálne 3 roky v riadiacej funkcii

Odborná prax: minimálne 5 rokov praxe v prevádzke lesnej výroby alebo štátnej správe lesného hospodárstva

Špecifické kritériá a požiadavky: všeobecná znalosť zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákonníka práce; zákona o účtovníctve; zákona o správnom konaní; zákona o verejnom obstarávaní; znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti, základné znalosti legislatívy Európskej únie v danej oblasti; riadiace a organizačné schopnosti

Vítané sú: znalosť anglického alebo nemeckého jazyka; rôzne certifikáty a osvedčenia odbornej spôsobilosti

Iné kritériá a požiadavky: morálna bezúhonnosť

 

Prihlášky spolu s vyplneným osobným dotazníkom, štruktúrovaným profesijným životopisom s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe, odbornej praxe, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK riaditeľ ŠL TANAP“  do 14 dní od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 BratislavaAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood