Facebook Statistics

Tlačové správy

Na pôde OSN sa diskutovalo o lesoch: Zásadný význam pre udržateľný rozvoj

24-07-2019

Ochrana životného prostredia vrátane klímy, zabezpečenie potravín pre rastúcu populáciu ľudstva, udržateľný a inkluzívny hospodársky rast, odstránenie chudoby a zvyšujúcich sa ekonomických a sociálnych nerovností, ako aj rešpektovanie ľudských práv sú komplexné a navzájom súvisiace výzvy. Zhodli sa na tom členovia Politického fóra na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj (HLPF), ktorí v New Yorku na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) diskutovali o lesoch.

  • Zastavenie odlesňovania a degradácie lesov vo svete
  • Drevo ako alternatíva k energeticky náročnejším materiálom
  • Podpora lokálnych obhospodarovateľov lesov môže prispieť k sociálnej inklúzii

„Lesné ekosystémy majú zásadný význam pre udržateľný rozvoj globálnej spoločnosti a v boji proti zmene klímy,“ zdôraznil v rámci globálneho zasadnutia HLPF Boris Greguška, aktuálny predseda Fóra o lesoch OSN. Ako zástupca tejto globálnej platformy OSN, ktorá zodpovedá za agendu svetových lesov, prezentoval kľúčový význam opatrení medzinárodného spoločenstva na zastavenie odlesňovania a degradácie lesov vo svete, podporu udržateľného využívania a ochrany existujúcich lesov a zvyšovania výmery lesov. „Práve tieto opatrenia sú kľúčové pre zachovanie a podporu úlohy lesov pri viazaní uhlíka a znižovaní emisií oxidu uhličitého do atmosféry.“

Zasadnutie HLPF hodnotilo pokrok pri dosahovaní globálneho rozvojového cieľa 13, ktorým je boj proti klimatickej zmene a jej dôsledkom. „Významnú úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy zohrávajú aj výrobky z dreva, ktoré dokážu počas svojho životného cyklu viazať uhlík a zároveň predstavujú alternatívu v priemysle a stavebníctve v porovnaní s energeticky omnoho náročnejšími materiálmi, akými sú napr. betón, oceľ, alebo plasty. Výroba dreva a výrobkov z neho teda nezaťažuje životné prostredie vrátane klímy v takej miere ako výroba toho istého množstva betónu alebo ocele,“ vysvetľuje Greguška, ktorého si ako odborníka z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) vybrali za predsedu Fóra o lesoch členské štáty OSN v máji 2018.

„Cieľom tohtoročného zasadnutia HLPF bolo aj zhodnotenie pokroku pri dosahovaní globálneho rozvojového cieľa udržateľného hospodárskeho rastu a dosiahnutia dôstojnej práce pre všetkých ľudí.“ B. Greguška v tejto súvislosti vyzdvihol osobitnú úlohu lesov v ekonomikách malých krajín s vysokou lesnatosťou a vidieckych komunít. „Práve vo vidieckych oblastiach rozvojových krajín, ktoré patria medzi najchudobnejšie regióny sveta, sú lesy často jediným zdrojom živobytia pre tieto komunity. Podpora lokálnych obhospodarovateľov lesov môže preto významne prispieť k sociálnej inklúzii, rovnosti príležitostí a udržateľnému hospodárskemu rastu bez negatívnych dopadov na životné prostredie.“

Pretože lesy plnia celé spektrum ďalších životne dôležitých funkcií, akými sú napríklad zachovanie biodiverzity, ochrana pôdy a regulácia kolobehu vody v prostredí, ktoré sú rovnako nevyhnutné pre zabezpečenie udržateľného rozvoja, je úlohou Fóra o lesoch OSN poukazovať na potrebu komplexného a holistického (celostného) prístupu pri riešení otázok ochrany a udržateľného využívania svetových lesov. Zásadným nástrojom medzinárodného spoločenstva je v tomto kontexte Strategický plán OSN pre lesy 2030, ktorý bol prijatý Valným zhromaždením OSN v roku 2017.

 

*** Politické fórum na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj (HLPF) je globálnou platformou pre hodnotenie pokroku v realizácii Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti.

Viac informácií o vyššie zmienenom podujatí je dostupných na webovej lokalite:

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=20000&nr=5732&menu=2993Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood