Facebook Statistics

Podujatia

Školenie – „Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín“

20-12-2018

Agroinštitút Nitra, š.p. organizuje v termíne 16. 1. 2019 - 18. 1. 2019 školenie pod názvom „Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín“.  Školenie bude prebiehať v priestoroch Agroinštitútu Nitra v rozsahu 30 vyučovacích hodín: teoretická časť – 22 h, praktická časť 8 h.

Absolvent vzdelávacieho programu získa základné vedomosti o nárokoch jednotlivých druhov liečivých rastlín na pôdne a klimatické podmienky. Ďalej o efektívnom pestovaní a spracovaní liečivých rastlín, tak aby dokázal vypestovať suroviny, ktoré vyhovujú štandardom najvyššej kvality a tým bola zaručená bezpečnosť pre spotrebiteľa. Naučí sa, že pri pestovaní, zbere, sušení a spracovaní liečivých rastlín je potrebné dodržiavať pestovateľské postupy a brať do úvahy vonkajšie faktory ovplyvňujúce rast a vývoj liečivých rastlín pričom kvalita finálnej rastlinnej drogy priamo závisí od pestovateľských podmienok a vedomostí pestovateľa.

Viac informácií o školení a prihlášku nájdete tu: http://www.agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/pestovanie-a-spracovanie-liecivych-rastlin/947Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood