Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu - výberové konanie

29-02-2008

Generálny riaditeľ štátnej príspevkovej organizácie MP SR – Slovenské  centrum poľnohospodárskeho výskumu so sídlom Hlohovská 2, 949 92 Nitra, vyhlasuje v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej zákon)výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca vo funkcii:

Riaditeľ Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu – Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Do výberového konania sa môže prihlásiť uchádzač, ktorý v zmysle § 3 zákona spĺňa nasledovné predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme:

1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
2. je bezúhonný,
3. spĺňa kvalifikačné predpoklady,
4. je zdravotne spôsobilý na výkon práce, o ktorú sa uchádza.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou: minimálne 5-ročná prax v poľnohospodárstve,  riadiace a organizačné schopnosti, znalosť cudzieho jazyka, ovládanie práce s PC a Internetom na užívateľskej úrovni,

Zoznam požadovaných dokladov:
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
2. odpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
3. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. jeho overenú fotokópiu,
4. profesijný štruktúrovaný životopis,
5. písomné čestné vyhlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, o ktorú sa uchádza,
6. písomné čestné vyhlásenie uchádzača, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
7. písomné čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v doklade o najvyššom nadobudnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise,

Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 19. marca 2008.

Žiadosť je možné podať osobne v podateľni Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu, Hlohovská 2, 949 92 Nitra, v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h resp. poslať poštou na adresu Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Odbor právny, kontrolný a ľudských zdrojov

Hlohovská 2, 949 92 Nitra.

Rozhodujúci je dátum doručenia prihlášky do výberového konania, t. j. najneskôr do 19. marca 2008. Na obálku je potrebné uviesť „VK VÚTPHP/2008“. Prihlásení uchádzači budú na výberové konanie pozvaní písomne. Doklady, ktoré uchádzači poskytnú, budú spracované podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood