Facebook Statistics

Tlačové správy

Slovensko rokovalo v Číne aj o certifikácii slovenských potravín

10-06-2019

Štvrté zasadnutie dialógu v oblasti spolupráce colníctva, inšpekcie a karantény medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy a bilaterálne stretnutie s predstaviteľmi GACC v Ningbo.

V dňoch 6. až 8. júna 2019 sa v čínskom meste Ningbo uskutočnilo podujatie „Fourth China – CEEC Dialogue on Customs, Inspection and Quarantine Cooperation“ organizované Generálnou administratívou colnej správy (GACC) Čínskej ľudovej republiky (ČĽR), ktoré bolo prvý krát zamerané nielen na certifikáciu potravín, ale aj na oblasť colníctva. Podujatie otvoril viceminister GACC Wang Lingjun, ktorý zdôraznil význam spolupráce 17 krajín strednej a východnej Európy a Číny (17 SVE+1) a iniciatívy Novej hodvábnej cesty (BRI - Belt and Road Initiative), vďaka ktorým sa prehlbuje vzájomný obchod medzi krajinami SVE a ČĽR. Za krajiny SVE na otváracom ceremoniáli vystúpil podpredseda chorvátskej vlády a minister pôdohospodárstva Tomislav Tolučic, ktorý takisto vyzdvihol formát spolupráce krajín SVE a ČĽR.

Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš vystúpil v prvom paneli „Prehlbovanie spolupráce v oblasti inšpekcie a karantény, zabezpečenie bezpečnosti obchodu“ s prezentáciou na tému „Posilnenie spolupráce v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení pre bezpečnejší obchod“, v ktorej sa zameral na sanitárne a fytosanitárne opatrenia v SR.

V nadväznosti na podujatie GACC sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie s hlavným inšpektorom a generálnym riaditeľom odboru inšpekcie komodít GACC Sun Wenkangom, počas ktorého bola prediskutovaná aktuálna téma certifikácie slovenských potravín v Číne. Čínska strana ocenila pokrok v komunikácii s GACC v oblasti certifikácie potravín, obzvlášť nedávny podpis protokolu o vývoze slovenského mlieka do Číny. Počas bilaterálneho stretnutia bola prerokovaná aj problematika certifikácie mäsa a mäsových výrobkov s cieľom získať povolenie na ich vývoz zo SR do Číny. Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood