Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


AA agricultural area
poľnohospodárska pôda
AAA Agricultural Adjustment Agency
Združenie pre reguláciu poľnohospodárstva
AAA(USA) Agricultural Adjustment Agency
Poľnohospodársky regulačný zákon
AAC Agricultural Advisory Council
Poľnohospodársky poradný zbor
AAC Association des Amidonneries de Céréales del´UE
Európska asociácia pre obilný škrob
AAC Australian Agricultural Council
Austrálsky poľnohospodársky výbor
AAEA American Association of Agricultural Economics
Americké združenie pre ekonomiku poľnohospodárstva
AAFC Agriculture and Agri-Food Canada
Poľnohospodárstvo a agropotravinárstvo Kanady
AAHC Australian Animal Health Council
Austrálsky výbor pre zdravie zvierat
AAP arable area payments
platby za ornú pôdu
AAPP average all pigs price
priemerná cena za ošípané
AAPS arable area payment scheme
systém platieb za ornú pôdu
AARNET Australian Academic and Research Network
Austrálska akademická a výskumná sieť
ABAG Associação brasileira de agribusiness
Brazílska asociácia podnikania v poľnohospodárstve
ABAG Associaç?o brasileira de agribusiness
Brazílska asociácia podnikania v poľnohospodárstve
ABARE Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics
Austrálska agentúra pre výskum ekonomiky poľnohospodárstva
ABB Australian Barley Board
Austrálsky výbor pre jačmeň
ABC Association of Biotechnology Companies (ABC)
Asociácia biotechnologických spoločností, USA
ABC Association of Biotechnology Companies (ABC)
Asociácia biotechnologických spoločností, USA
ABCZ Brazilian Association of Zebu Breeders
Brazílska asociácia chovateľov zebu

« 207 records, 11 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood