Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


c.i.f. cost, insurance and freight
náklady, poistenie a prepravné hradené
CA storage controlled atmosphere storage
skladovanie v ochrannej atmosfére
CAAV British Central Association of Agricultural Valuers
Britské centrálne združenie poľnohospodárskych odhadcov
CAC codex alimentarius commission
Komisia pre potravinový kódex
CACM Central American Common Market
Stredoamerický spoločný trh
CAES Canadian Agricultural Economics Society
Kanadská spoločnosť
CAMAR Research and technological development programme (EEC) in the field of competitiveness of agriculture and management of agricultural resources (1989 1993)
Špecifický program EÚ zameraný na výskum a technologický rozvoj v oblasti konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a riadenia poľnohospodárskych zdrojov
CAOBISCO Association of the Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries of the EU
Asociácia EÚ združujúca výrobcov čokolády, trvanlivého pečiva a cukroviniek
CAP Common Agricultural Policy
spoločná poľnohospodárska politika EÚ
CAPA CAP analysis model
model analýzy SPP
CAPRE Common Agricultural and Rural Policy for Europe
Spoločná európska poľnohospodárska a vidiecka politika
CARICOM Carribean Community
Únia karibských krajín
CARIS Agriculture Research in Developing Countries
poľnohospodársky výskum v rozvojových krajinách
CARPE Common Agricultural and Rural Policy for Europe
Spoločná poľnohospodárska a vidiecka politika pre Európu
CART Community Action for Rural Tourism
hnutie EÚ pre vidiecku turistiku
CAST Council for Agricultural Science and Technology
Rada pre poľnohospodársku vedu a technológiu
CBC cross border cooperation programmes
programy cezhraničnej spolupráce
CBEF Canada Beef Export Federation
Kanadské združenie pre export hovädzieho mäsa
CBF Irish Meat Board
Írsky výbor pre mäso
CBMC Confédération des Brasseurus du Marché Commun
Konfederácia pivovarníkov EÚ

« 150 records, 8 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood