Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


GAEC Good agricultural and enviromental conditions
Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky
GAEC(Francúzsko) Le Groupement Agricole d´Exploitation en Commun
forma poľnohospodárskeho obchodného družstva
GAFTA UK Grain and Feed Trade Association
Britské združenie obchodníkov s obilím a krmivami
GAO General Accounting Office
Ústredný úrad pre účtovníctvo
GAP gross agricultural product
hrubý poľnohospodársky produkt
GATS General Agreement on Trade in Services
Všeobecná dohoda o obchodovaní v službách
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
Všeobecná dohoda o clách a obchode
GAV gross added value
hrubá pridaná hodnota
GDP gross domestic product
hrubý domáci produkt
GEAMR Organization of European Health Food Retailers
Európsky zväz asociácií obchodov s produktmi zdravej výživy
GEMS Global Environmental Monitoring System
Globálny systém monitorovania životného prostredia
GERD gross domestic expenditure on R&D
hrubé domáce výdavky na vedu a výskum
GESASE General Confederation of Greek Agrarian Association
Konfederácia gréckych farmárskych zväzov
GIFAP International Group of the National Associations of Agrochemical Manufacturers
Medzinárodná skupina národných združení výrobcov agrochemikálií
GIP gross indigenous production
hrubá vlastná/domáca produkcia
GM gross margins
hrubá prirážka
GM genetically modified
geneticky modifikovaný
GM foods genetically modified foods
geneticky modifikované potraviny
GMES Global Monitoring for Environment and Security
Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť
GMHT crops genetically modified/herbicide tolerant crops
geneticky modifikované plodiny tolerantné k herbicídom

« 34 records, 2 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood