Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


LASSA Licensed Animal Slaughter and Salvage Association
Združenie bitúnkov s licenciou
LCE London Commodity Exchange
Londýnska komoditná burza
LDC less developed country
menej rozvinutá krajina
LEADER Community Initiative for Rural Development
Iniciatíva EÚ pre rozvoj vidieckych oblastí
LEI-DLO(Holandsko) Landbow Economisch Instituut
Ústav pre ekonomiku poľnohospodárstva
LFA less favoured area
znevýhodnená oblasť
LIFDCs low-income food-deficit countries
krajiny s nízkymi príjmami a deficitom potravín
LIFE Financial Instrument for the Environment
Finančný nástroj pre životné prostredie
LIFE London International Financial and Futures Exchange
Londýnska medzinárodná finančná a termínová burza
LIS Land Information System
Pôdny informačný systém v Poľsku
LIST Livestock Industry Support Trust
Trust na podporu živočíšnej výroby
LMICs low and middle income countries
krajiny s nízkymi a strednými príjmami
LOJ(Dánsko) Landsforeningen Okologisk Jordbrug
Národné združenie pre organické poľnohospodárstvo
LPIS Land Parcel Information System
Identifikačný systém produkčných blokov na poľnohospodárskej pôde
LRF(Švédsko) Lantbrukarnas Riksförbund
Farmársky zväz
LSIRD Livestock System and Integrated Rural Development
Systém živočíšnej výroby a integrovaného rozvoja vidieka
LTO Nederland Land-EnTuinbouw Organisatie Nederland
Holandska poľnohospodárska a záhradnícka organizácia
LTU long term unemployment
dlhodobo nezamestnaní
LU livestock unit
dobytčia jednotka
LUC Land use change
Zmena využívania pôdy

« 21 records, 2 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood